Termék kategóriák
Forgalmazott márkák
Csomagban olcsóbb!

Adatvédelmi Szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 
 
A Webáruház üzemeltetője, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) adatai és elérhetőségei:
 
neve: IWIshop Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 39/b
cégjegyzékszáma: 13-09-169145
nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
adószáma: 24876504-2-13.
email: info@iwishop.hu
adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-76085/2014.
weboldal: www.iwishop.hu  (továbbiakban: Webáruház)
 
Adatkezelő adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján jár el.
 
Jelen Szabályzat a(z) www.iwishop.hu weboldalon érhető el.
 
Jelen szabályzat értelmében „érintett” bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 
Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatszolgáltatás önkéntes.
 
Az adatkezelés célja:a Webáruházon keresztül leadott megrendelés teljesítése, teljesítésének figyelmemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, valamint marketing célból reklámanyagok és hírlevelek küldése.
 
Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 
Az adatkezelés időtartama:érintett kérésére történő törlésig, legfeljebb azonban az adatok megadását követő 5 év.
 
Az érintett személyes adatait megismerheti:a Webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Adatkezelő bizalmasan kezeli a fentiekben rögzített célokra, harmadik fél részére az érintett hozzájárulása nélkül – illetve jogszabály erre irányuló rendelkezését kivéve – nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek továbbá az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem teljesíthető, ilyen például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges szállítási adatok.
 
A Webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek.
 
Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 
Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megtesz, és azt biztosítja.
 
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 
Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek:
 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a(z) info@iwishop.hu email címen. 
 
Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
 
Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
  1. annak kezelése jogellenes,
  2. az érintett kéri,
  3. az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – bírósághoz fordulni. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Érintett adatvédelemmel kapcsolatos további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
IWI SHOP

ELÉRHETŐSÉGEINK

Email:
info@iwishop.hu

Áru átvétel:
1183 Budapest, Akadály u. 15. Alfa Airport Logistics raktárbázis
(előzetes egyeztetés után)
Telefon: +36 (30) 973-0493

Nyitva tartás:
H-P: 10:00 - 16:00

Facebook
Youtube
Google+

TÉRKÉP

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

Adatvédelmi szabályzatÁltalános Szerződési Feltételek iwishop.hu © 2014-2018, Minden jog fenntartva.